Biblioterapie

05. 04. 2015 | † 10. 10. 2015 | kód autora: s6X

Vážení a milí čtenáři,

jak jsem slíbila, zveřejňuji článek o biblioterapii. Jedná se o texty z mé absolventské práce. V závěru jsou umístěny zdroje, ze kterých bylo při psaní práce čerpáno.

Přeji Vám příjemné čtení :-)

 

BIBLIOTERAPIE

Biblioterapie je speciálním druhem expresivně-formativní terapie, které spadají pod psychoterapii. Jedná se pouze o terapii doplňkovou. Vysvětlení pojmu expresivně-formativní terapie lze vyložit následovně. Dle ABZ slovníku cizích slov expresivní terapie znamená, že se jedná o léčbu sebevyjádřením, sebereflexí, spontánním chováním, uvolněním, podporou a podněcováním tvořivých, zejména uměleckých aktivit, a to verbálních (např. dramaterapie, teatroterapie, biblioterapie, poetoterapie), tak i nonverbálních (např. arterterapie, pohybová a taneční terapie, psychogymnastika, ergoterapie). Má velmi blízko k edukační činnosti1. Pojem formativní, také dle ABZ slovníku cizích slov, znamená vytvářející, utvářející2

.... Takže tedy biblioterapie spadá mezi takové formy terapie, které pomáhají pomocí sebereflexe, spontánního chování, podporou a podněcováním vytvářet různé představy, například o chování a jednání hrdiny daného příběhu v určité situaci, ztotožnění a následně i možné řešení daného problému.

Slovo biblioterapie vzniklo z řečtiny. Jedná se o spojení slov biblion3, které znamená knihu, a therapeia4, jehož význam je léčit. Můžeme tedy říct, že pojem biblioterapie znamená doslova léčbu knihou.

Biblioterapii lze chápat jako vědu, která je klasifikována jako interdisciplinární, což znamená, že na aplikaci terapie se podílí několik odborníků z příbuzných oborů. Její vliv se prolíná jak v medicíně, knihovědě a psychologii, tak v pedagogice (převážně ve speciální pedagogice). Působení knihy v psychologii je klasifikováno jako bibliopsychologie, která se zabývá vztahem člověka a knihy a jejím vlivem na život, jednání, chování a prožívání jedince. O příbuznou vědu biblioterapie se na poli pedagogiky jedná o bibliopedagogiku. Tato vědní disciplína se zabývá výchovou čtenáře a pedagogickým působení knih na klienta.

Avšak pokud chceme biblioterapii chápat pouze jako léčbu knihou, lze se na ni dívat z pohledu terapie, která pro své působení využívá vyjádření myšlenek, pojmů a skutečností pomocí psané podoby, tedy slova, texty, příběhy a knihy.

Asi nejbližší příbuznou terapií je pohádkoterapie, která je aplikována na děti a funguje na stejném principu, jako biblioterapie všeobecně, ovšem využívá k léčbě pohádky. Pracuje s dobrem a zlem, dává prostor alegorii, fantazii a především šťastnému konci, který samozřejmě velmi pozitivně působí na čtenáře.

Další podobnou terapií je poetoterapie, kde jsou k léčbě využívány básně. V aplikaci básní na klienta se klade důraz jak na obsah básně, tak i na její rytmičnost. Poslední, velmi příbuznou terapií, je hagioterapie, jejímž úkolem je práce s biblickými texty. Název vznikl spojením řeckých slov "hagios" (tj. člověk usilující o dobro) a "therapeia" (tj. služba, ošetřování, péče).5

Hlavním cílem hagioterapie je dovést účastníky k reflexi vlastních morálních a hodnotových struktur a být tak podnětem ke katarzi6, vnitřnímu uzrávání a upevňování hodnot7.  Je však jasné, že tento druh terapie nelze využívat na každého klienta. A také pravdou je, že to platí o všech ostatních biblioterapeutických disciplínách.

Mezi další využívané terapie patří imagoterapie, která pomáhá klientovi v léčbě prostřednictvím představ a vžití se do role hlavního hrdiny.

Tento druh terapie je považován jako nejúčinnější, protože řada klientů hledá odpověď na své otázky právě prostřednictvím jednání hlavního hrdiny. Imagoterapii je velmi příbuzná narativní terapie, jejíž léčebný efekt působí díky vyprávění příběhu.

Posledním, velmi zvláštním druhem terapie, je paremiologická terapie. K léčbě jsou zde využívána různá hesla, pořekadla a hádanky.

Z uvedených druhů terapií tedy vyplívá, že biblioterapii lze použít opravdu mnoha způsoby. Kdy, jak, a který způsob použít záleží na terapeutovi i na klientovi.

Je velmi důležité ve správný čas použít vhodný druh terapie, protože nesprávné použití může samozřejmě klientovi více ublížit, než-li pomoci.

 

 

ZDROJE:

1) ABZ: slovník cizích slov. Expresivní terapie [online]. [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

2) ABZ: slovník cizích slov. Formativní [online]. [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

3) SVOBODA, Pavel. Biblioterapie. In: MÜLLER, Oldřich a kol. Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada, 2014, 508 s., str. 198

ISBN 978-80-247-4172-7

4) SVOBODA, Pavel. Biblioterapie. In: MÜLLER, Oldřich a kol. Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada, 2014, 508 s. Praha: Grada, 2014, 508 s., tamtéž

ISBN 978-80-247-4172-7

5) Inflow: information journal [online]. Brno: KISK, 2008, roč. I, č. 6 [cit. 2014-10-29].
ISSN 1802-9736. Dostupné z:
http://www.inflow.cz/files/inflowpriloha/Priloha6_2008.pdf, str. 4

6) Katarze = vnitřní duševní očista; zdroj: ABZ: slovník cizích slov. Katarze [online]. [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

7) Inflow: information journal [online]. Brno: KISK, 2008, roč. I, č. 6 [cit. 2014-10-29].
ISSN 1802-9736. Dostupné z:
http://www.inflow.cz/files/inflowpriloha/Priloha6_2008.pdf, str. 4

 

 


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.